Polityka prywatności

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1), zwanego dalej w skrócie RODO, uprzejmie informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest YKK Poland Sp. z o.o. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: YKK Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Pogorzałki, ul. Tarczyńska 119, 96-320 Mszczonów, do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000020419, NIP: 5221670380,

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:
  1. marketingu bezpośredniego własnych produktów Administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r),
  2. przeprowadzenia procesu rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  3. w innych celach – dane osobowe mogą by
  4. przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonych zgód oraz obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
 2. podstawą prawną przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych powyżej jest:
  1. wykonanie umowy(zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w sytuacjach, w których wyrażana zostaje na: promocję i marketing produktów przez Administratora, przekazywanie informacji handlowych drogą elektroniczną,
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane:
  1. do momentu zakończenia marketingu bezpośredniego własnych produktów Administratora danych osobowych,
  2. do momentu zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażona została zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych także przy prowadzeniu przyszłych rekrutacji na dane stanowisko,
  3. do chwili przesłania odpowiedzi na zapytanie ofertowe,
  4. do momentu cofnięcia udzielonych zgód,
 4. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 5. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO);
 6. podanie Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może by
 7. niezbędne do podjęcia odpowiednich działań, w tym udzielenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Podanie innych danych osobowych (tj. danych, które nie są niezbędne do realizacji usługi drogą elektroniczną) nie jest obligatoryjne i leży w sferze uznania Pana/Pani, którego dane te dotyczą, a ich przetwarzanie przez Administratora danych osobowych zależy od uzyskania odpowiedniej zgody. Niepodanie danych osobowych, które są obligatoryjne będzie skutkowa
 8. niemożliwością zawarcia umowy lub złożenia zapytania ofertowego.

Polityka cookies

Operatorem strony internetowej jest YKK Poland Sp. z o.o., ul. Tarczyńska 119, 96-320 Pogorzałki (gmina Mszczonów).

Strona korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczek). „Ciasteczka” – pliki cookies – to dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Pliki cookies mogą by

wykorzystywane w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji osoby odwiedzającej oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpozna
 • urządzenie osoby odwiedzającej stronę internetową i odpowiednio wyświetli
 • stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb
 • nie są wykorzystywane przez YKK Poland do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o odwiedzających ani śledzenia ich nawigacji, ani tworzenia statystyk. Pliki cookies stosowane na stronie internetowej YKK Poland nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji o użytkownikach.


Stosowane przez Administratora pliki „cookies” są bezpieczne dla urządzeń Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikowa

oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkowników i dostosowa

Serwis Internetowy indywidualnie każdemu Użytkownikowi.
Administrator stosuje dwa rodzaje plików „cookies”:

a. Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika Serwisu Internetowego i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia Użytkownika Serwisu Internetowego. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika Serwisu Internetowego.

b. Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika Serwisu Internetowego i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Użytkownika Serwisu Internetowego. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika Serwisu Internetowego.

Pliki „cookies” mogą by

wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sie

Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu Internetowego. W tym celu mogą zosta

zachowane informacje o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmieni

ustawienia dotyczące plików „cookies”, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki „cookies” do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokona

za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zosta

zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokowa

automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informowa

o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki „cookies” korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa:
a. Internet Explorer;
b. Chrome;
c. Safari;
d. Firefox;
e. Opera;
f. Android;
g. Safari (iOS);
h. Windows Phone;
i. Blackberry;
j. Microsoft Edge.
Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne
na stronie internetowej Serwisu Internetowego.